Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lublinianka
1930 0284 390
Reposted fromShini Shini viaRecklessKid RecklessKid
lublinianka
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
lublinianka
8929 b76c 390
Reposted fromboli boli viaRecklessKid RecklessKid
lublinianka
Każdy ma własną definicję obłędu!
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
lublinianka
Ktoś tu­taj był i był,
a po­tem nag­le zniknął
i upor­czy­wie go nie ma
— Wisława Szymborska
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
lublinianka
Z wiekiem przychodzi refleksja, że głupio po każdym niepowodzeniu wić się, trzaskać drzwiami pragnień i marzeń. Wówczas upór staje się prawdziwie sensowny, gdy trwa...
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
lublinianka
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
lublinianka
Ogarnij mnie, powodzenia!
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
lublinianka
Noc sprzyja rozdrapywaniu wspomnień, do krwi.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
lublinianka
lublinianka
5995 7908 390
Reposted fromrol rol viatacisza tacisza
lublinianka
Może trafiałem tylko na takie zupy, albo wszyscy macie dziś ch**owy dzień!
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
lublinianka
Czasem, mimo pokusy, trzeba pozostać wiernym swojemu sercu.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
lublinianka
Zastanawia mnie to. Czy partnerzy życiowi, wszystkich cytowanych przez nas twórców, mędrców i autorów, kliknęli by im riposta ?
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
lublinianka
lublinianka
lublinianka
lublinianka
Wszędzie pa­nuje chaos. Ludzie po pros­tu rzu­cają się na wszys­tko w za­sięgu ręki: ko­munizm, zdrową żyw­ność, zen, sur­fing, ba­let, hip­nozę, te­rapie gru­pową, or­gie, ro­wery, zioła, ka­toli­cyzm, pod­nosze­nie ciężarów, podróże, ucie­czkę od rzeczy­wis­tości, we­geta­rianizm, In­die, ma­lar­stwo, rzeźbę, pi­sanie, kom­po­nowa­nie, dy­rygen­turę, wyp­ra­wy z ple­cakiem, jogę, ko­pulację, ha­zard, al­ko­holizm, wędrówki bez ce­lu, mrożony jo­gurt, Bee­tho­vena, Bacha, Buddę, Chrys­tu­sa, sa­mobójstwo, szy­te na miarę gar­ni­tury, podróże od­rzu­tow­cem do No­wego Jor­ku, dokądkol­wiek... Te fas­cy­nac­je zmieniają się nieus­tannie, mi­jają, ula­tują bez śla­du. Ludzie po pros­tu muszą zna­leźć so­bie ja­kieś zajęcia w ocze­kiwa­niu na śmierć. To chy­ba dob­rze, że is­tnieje ja­kiś wybór.
— Charles Bukowski
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...